ورود

اعضای هیات عامل گروه رسانه های برتر

۳ عضو هیات عامل گروه رسانه های برتر در کنار مدیران فروش و ستاد

عضو هیئت مدیره

محمد جانی علی آبادی

عضو هیئت مدیره

محمد حسن محسنی

عضو هیئت مدیره

محمد رضا محسنی

مدیران ارشد

گروه رسانه های برتر برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به یک سازمان دانش آفرین
از برجسته ترین مدیران این حوزه سود برده است .

معاون فــروش

فــرهاد افــرادی

معاون مالـــی

مجید محسنی

مدیر توسعه

منوچهر صدری

مدیر طراحی و صفحه بندی

علیرضــا زنـگـنـه

...

...

...

...

...

...